Eidapere Raamatukogu
.........................*-_-* "Suured mõtted ei jää kauaks riiulile." John Ruskin .........................*-_-* "Inimesel hakkab hea olema, kui tal on midagi otsida." Anton Hansen Tammsaare .........................*-_-* "Kahtlused kasvavad koos teadmistega." Goethe .........................*-_-* "Me upume teabes ja tunneme nälga teadmiste järele." Rutherford D. Rogers .........................*-_-* "Hea raamat on elu varakastike; temas on parimad mõtted, mis iialgi on liikunud kirjaniku peas." Oskar Luts
 » Raamatukogust
    » Statistika
    » Põhimäärus
    » Kasutamise eeskirjad
    » ajalugu
 » Kogud
 » Tasulised teenused
 » Eidapere Virtuaalmuuseum
 » Artikleid kodukohast
 » Looduspildid
 » Lingid
 » Uudiskirjandus
» Raamatukogust » Põhimäärus

Kinnitatud
Vallavolikogu 2009.03.17
määrusega nr 66

EIDAPERE RAHVARAAMATUKOGU
PÕHIMÄÄRUS

§ 1. Üldsätted

 1. Eidapere Rahvaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Kehtna valla (edaspidi vald) valitsemisalas tegutsev kohaliku omavalitsuse asutus, kes kogub, säilitab ja teeb lugejatele kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid.

 2. Raamatukogu asukoht on Tallinna mnt. 23a, Eidapere alevik, 79003 Kehtna vald, Rapla maakond.

 3. Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, teistest kehtivatest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist ning käesolevast põhimäärusest.

 4. Raamatukogul on valla eelarve koosseisus oma eelarve, mille kinnitab Kehtna Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu.

 5. Raamatukogu on universaalsete kogudega ja üldkasutatav.

 6. Raamatukogu tagab teeninduspiirkonna elanikele vaba ja piiramatu juurdepääsu informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetades elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

 7. Raamatukogu teeninduspiirkonna moodustavad järgmised külad: Ahekõnnu, Ellamaa, Haakla, Kenni, Koogiste, Kõrbja, Lokuta, Mukri, Nõlva, Reonda, Saarepõllu, Selja ja Eidapere alevik.

§ 2. Ülesanded

Raamatukogu ülesanded on:

 1. osutada tasuta põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ja avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu ligipääsu võimaldamine) temale kinnitatud teeninduspiirkonna elanikele ja teistele soovijatele. Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab Kehtna vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus);

 2. osutada tasulisi eriteenuseid mille eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus;

 3. komplekteerida, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks oma kogud ning elektroonilised avalikud andmebaasid;

 4. korraldada raamatukogus puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul;

 5. võtta arvele ja töödelda saabunud teavikud;

 6. teha teatme-bibliograafilist ning kodulooalast tööd;

 7. korraldada näitusi ja muid raamatukoguüritusi ning tutvustada oma kogusid üldsusele;

 8. teha koostööd teiste raamatukogude ja kultuuriasutustega;

§ 3. Raamatukogu õigused ja kohustused

Raamatukogul on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused:

 1. omada eelarvet valla eelarve koosseisus ja kasutada erivahendeid;

 2. osutada raamatukogu kasutajatele tasulisi eriteenuseid ja arendada muud majandustegevust, kasutades saadud vahendeid õigusaktides ettenähtud korras;

 3. vahendada oma põhiülesannetega seotud teenuseid;

 4. kasutada sihtotstarbeliselt ja tagab tema haldusse antud vallavara säilimise;

 5. tagada eelarveliste vahendite sihipärane ja otstarbekas kasutamine;

 6. täiendada kogusid vahetuse, annetuste ja ostudega;

 7. anda tasuta üle või müüa raamatukogule mittevajalikke trükiseid vallavalitsuse kehtestatud korras;

 8. võtta kojulaenutamisel tagatist lugejatelt, kes ei ole registreeritud Kehtna valla elanikeregistris ja nimetatud tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab vallavalitsus;

 9. sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid;

 10. kirjastada trükiseid erinevatel andmekandjatel.

§ 4 Juhtimine

 1. Raamatukogu tööd juhib juhataja, kelle määrab ametisse ja vabastab ametist ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem. Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus.

 2. Juhataja haridustase peab olema vastavuses Rahvaraamatukogu seaduses sätestatuga.

 3. Finantsdokumentidele allkirja andmise õigus raamatukogu nimel on juhatajal.

Raamatukogu juhataja:

 1. esindab raamatukogu ja volitab vajadusel teisi isikuid raamatukogu esindama;

 2. käsutab eelarve alusel raamatukogu eelarvelisi vahendeid ja vastutab eelarvega eraldatud vahendite sihipärase kasutamise eest;

 3. peab raamatukogu töö arvestust, annab oma tegevusest aru vallavalitsusele ning esitab statistilise ja sisulise töö aruande Rapla Keskraamatukogule;

 4. esitab vallavalitsusele ettepaneku eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitamiseks;

 5. esitab vallavalitsusele raamatukogu kasutamise eeskirjad, eelarveprojekti, arengukava ja põhimääruse täiendamise ja muutmise ettepanekud ja need kinnitab vallavolikogu;

 6. kannab vastutust käesoleva põhimääruse täitmise eest, sõlmib pädevuse piires lepinguid, annab välja raamatukogu sisemise töö korraldamiseks käskkirju;

 7. taotleb sihtasutustelt, sihtkapitalidelt jm. täiendavaid rahalisi vahendeid raamatukogu materiaalse baasi täiendamiseks;

 8. tegeleb pidevalt erialase ja üldkultuurilise enesetäiendamisega;

 9. täidab muid valla õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

§ 5 Vara ja finantseerimine

 1. Raamatukogu vara kuulub munitsipaalomandisse.

 2. Raamatukogu ülesannete täitmiseks vajalikud vahendid saadakse valla- ja riigieelarvest.

 3. Raamatukogu arvele võivad laekuda täiendavad rahalised vahendid raamatukogu poolt osutatud (tema põhitegevusega seotud) tasulistest teenustest, lepingutest, annetustest, pärandustest, laekumistest sihtasutustelt ja kapitalidelt ning muul seadusandlusega lubatud viisil.

 4. Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

§ 6. Kontroll ja aruandlus

 1. Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

 2. Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

§ 7 Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 1. Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsuse alusel.

 2. Rahvaraamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandavat tähtaega.

design by YX.ee